Administratorem danych osobowych jest Łukasz Kołodziej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Interspin Łukasz Kołodziej, Wilanowska Al. 77/10, 02-765 Warszawa, NIP: 587-142-47-86, REGON: 142994045. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: [biuro@viscar.pl].

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych przez firmę Interspin działąjącą pod marką Viscar, z biurem handlowym w Warszawie przy ul. Konduktorskiej 4 lok 019 00-775 Warszawa, warunki ich świadczenia, a także ogólne warunki sprzedaży, oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego w związku z dokonywaniem zakupów na rzecz prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie, także za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się klient.
 3. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Podczas korzystania z usług zakazane jest dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym.
 5. Klient przed skorzystaniem z usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.
 6. Klientem może być jedynie podmiot profesjonalny dokonujący zakupy na rzecz prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w odpowiednich rejestrach na terenie Unii Europejskiej.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

 1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami netto.
 2. Viscar wystawia faktury VAT.
 3. Viscar zobowiązuje się dostarczyć produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Viscar w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Informacje o kosztach dostawy są podawane w momencie ustalania szczegółów zamówienia i zależą od rodzaju i ilości produktów oraz wyboru dostawcy, który ma dostarczyć produkt kupującemu.
 6. Klient składając zamówienie u Viscar zobowiązuje się do zapłaty za zamówione przez siebie produkty.
 7. Viscar realizuje dostawę towarów za pośrednictwem firm kurierskich UPS, DHL i Sash Express. Wysyłka jest prowadzona w imieniu kupującego. Kupujący przekazuje pełnomocnictwo sprzedawcy do zawarcia w jego imieniu umowy z firmą kurierską.
 8. Odbierając dostarczoną przesyłkę, Klient jest obowiązany sprawdzić jest stan techniczny i fizyczny. W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz powiadomienie o tym Viscar. Protokół szkody jest pomocny w przeprowadzeniu procedury reklamacji, a jego brak może utrudnić klientowi dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ustalenia osoby odpowiedzialnej za uszkodzenia. Reklamacje w zakresie uszkodzenia powstałego w trakcie przesyłki złożone przez klienta niebędącego konsumentem nie będą rozpatrywane bez załączonego protokołu szkody.
 9. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów (jeżeli są dostępne w sklepie) lub wykonaniu ich zgodnie ze złożonym zamówieniem (oraz w czasie uzgodnionym między Viscar a klientem), a następnie zapakowaniu ich w celu dostawy do klienta oraz nadaniu przesyłki do Klienta zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy zamówienia.
 10. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 11. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od produktu i indywidualnie uzgadniany z klientem. Zamówione produkty powinny zostać wydane klientowi w terminie do 7 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Viscar dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 12. Jeżeli klient zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Viscar terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.
 13. Produkty mogą być zamawiane jedynie przez system webshop Viscar.pl. W wyjątkowych sytuacjach klient może złożyć zamówienie przez telefon, jednak takie zamówienie obarczone jest dodatkową opłatą manipulacyjną w wysokości 25 zł netto za jedno zamówienie.

III. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi niebędącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy rezerwacji usługi w terminie 14 dni
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje także klientowi w odniesieniu do produktów tworzonych i przygotowywanych na specjalne zamówienie klienta na przykład pod podane przez niego wymiary, a także w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Viscar wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Viscar utraci prawo odstąpienia od umowy.

IV. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej produktu.
 2. Klientowi, który złożył zamówienie za pośrednictwem rozmowy telefonicznej nie przysługuje prawo do reklamacji towaru, chyba że po otrzymaniu podsumowania złożonego telefonicznie zamówienia, przesłanego na podany podczas rozmowy telefonicznej adres e-mail, potwierdzi niezwłocznie w odpowiedzi na ten e-mail, zgodność zapisanego przez Viscar zamówienia ze złożonym przez siebie w formie telefonicznej. Zamówienie nie będzie realizowane bez otrzymania przez Viscar takiego potwierdzenia.
 3. Klient może zgłosić reklamację do Viscar z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
  • mailowo;
  • pisemnie.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail klienta bądź korespondencyjny, na który Viscar ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją.
 5. Viscar zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Klienta bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji.
 6. Viscar rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni, Viscar zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni. W takim przypadku Viscar poinformuje klienta o przedłużeniu terminu rozpatrzenia jego reklamacji przed upływem terminu 14 dniowego, podając przyczynę opóźnienia.
 7. Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt w oryginalnym opakowaniu do siedziby biura Viscar na swój koszt i swoje ryzyko.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Viscar zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Viscar poinformuje klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.